Foreldrafélag

Foreldrar

Hlutverk foreldrafélagsins er að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. Allir forsjáraðilar nemenda í skólanum teljast félagar í foreldrafélaginu.

Stjórn Foreldrafélags Hvaleyrarskóla

Stjórn foreldrafélagsins er skipuð einum fulltrúa úr hverjum árgangi, alls tíu manns. Stjórnin er kosin á aðalfundi félagsins sem er haldin byrjun skólaársins.

Skólaráð

Tveir fulltrúar foreldra eru kosnir í skólaráð. Æskilegt er að annar þeirra sé einnig í stjórn foreldrafélagsins. Stjórn foreldrafélagsins í samráði við skólastjóra auglýsir eftir tilnefningum úr hópi foreldra í skólaráð.

Stjórn 2023–2024

Nafn Netfang Hlutverk
Lisa Maríudóttir Mahmic [email protected] Formaður
Guðvarður Ólafsson [email protected] Varaformaður
Inga Sigrún Kristinsdóttir [email protected] Gjaldkeri
Dagný Rós Stefánsdóttir [email protected] Ritari
Fanney Þóra Magnúsdóttir [email protected] Meðstjórnandi
Anna Louise Ásgeirsdóttir [email protected] Meðstjórnandi
Natalie Scholz Meðstjórnandi
Lisa Maríudóttir Mahmic Fulltrúi í skólaráði
Dagný Rós Stefánsdóttir Fulltrúi í skólaráði
Jakob Jónasson Skoðunarmaður ársreikninga
Pétur Ingi Pétursson Skoðunarmaður ársreikninga

Lög

 • 1. grein

  Félagið heitir: Foreldrafélag Hvaleyrarskóla, heimili þess er að Akurholti 1, Hafnarfirði og kennitala félagsins er 521203-4390.

 • 2. grein

  Félagar eru foreldrar og forsjáraðilar nemenda í Hvaleyrarskóla.

 • 3. grein

  Markmið félagsins eru:

  • að vera samstarfsvettvangur foreldra sem eiga börn í skólanum
  • að hvetja til virkrar þátttöku foreldra í skólastarfinu og efla tengsl heimila og skóla
  • að efla og tryggja gott samstarf foreldra, nemenda og starfsfólks skólans
  • að efla velferð nemenda með því að styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis- og menntunarskilyrði
  • að koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og uppeldismál
  • að hafa góð tengsl við skólastjórnendur, skólaráð, Foreldraráð Hafnarfjarðar og samtökin Heimili og skóli.
  • að standa vörð um réttindi barna til menntunar og aukins þroska
 • 4. grein

  Til að ná þessum markmiðum hyggst félagið meðal annars:

  • stuðla að auknu samstarfi foreldra og nemenda
  • gefa út fréttabréf foreldra og hafa upplýsingar aðgengilegar á heimasíðu
  • starfa eftir þeim ákvæðum laga og reglugerða sem Alþingi og menntamálaráðuneytið setja um grunnskóla
  • koma með tillögur að endurbótum og þróunarstarfi í samvinnu við skólayfirvöld
  • kynna sér kennsluhætti og uppeldismarkmið skólans til dæmis með starfi í skólaráði og nefndum
  • halda umræðu- og fræðslufundi um uppeldis- og skólamál
  • fjalla um og koma með tillögur um aðstöðu barna í skólahverfinu
  • styðja eftir megni félags- og tómstundastarf nemenda
  • taka þátt í samstarfi foreldrafélaga og samtökum foreldra
  • skipa bekkjarfulltrúa í hverja bekkjardeild og styðja við starf þeirra
  • taka virkan þátt í nefndum og ráðum bæði innan skólans og utan varðandi afmörkuð viðfangsefni.
 • 5. grein

  Bekkjarfulltrúar. Starf félagsins byggist á skipulögðu samstarfi foreldra og forsjáraðila nemenda í hverjum bekk. Bekkjarfulltrúar skulu sjá um starf í þágu síns bekkjar í samráði við umsjónarkennara og deildarstjóra.

  Í hverjum bekk skulu vera 4 bekkjarfulltrúar sem kosnir eru í byrjun skólaárs og eigi síðar en á námsefniskynningarfundi skólans. Vilji bekkjarfulltrúar koma á framfæri einhverjum málum er varðar skólann í heild eða hluta hans, skal þeim komið á framfæri við stjórn foreldrafélagsins, sem annast öll slík mál. Störf bekkjarfulltrúa skulu nánar tilgreind í erindisbréfi til þeirra.

 • 6. grein

  Deildarformenn. Stjórn foreldrafélagsins skipar deildarformann eða deildarformann úr röðum bekkjarfulltrúa. Best er að hafa deildarformann í hverri deild (yngri deild, miðdeild og unglingadeild). Sé ekki nægu fólki að skipta eru deildarformenn færri en þó í það minnsta einn. Störf deildarformanna skulu nánar skilgreind í erindisbréfi til þeirra og verkefnaskiptingu stjórnar og ráða félagsins.

   

 • 7. grein

  Fulltrúaráð. Innan félagsins skal starfa fulltrúaráð skipað öllum bekkjarfulltrúum allra bekkjadeilda, deildarformönnum, fulltrúum foreldra úr skólaráði ásamt stjórn félagsins. Stjórn foreldrafélagsins skal boða til fulltrúaráðsfunda að minnsta kosti tvisvar á skólaárinu, og skal sá fyrsti vera snemma að hausti. Störf fulltrúaráðs skulu nánar skilgreind í verkefnaskiptingu stjórnar og ráða félagsins.

   

 • 8. grein

  Skólaráð (samkvæmt 8. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008) Á aðalfundi félagsins skal kjósa fulltrúa í skólaráð Hvaleyrarskóla. Skal að minnsta kosti einn fulltrúi foreldra í skólaráði vera úr röðum stjórnarmanna foreldrafélagsins. Fulltrúar í skólaráð eru kosnir til tveggja ára í senn, einn á hverjum aðalfundi.

   

 • 9. grein

  Starfsnefndir. Stjórn foreldrafélagsins er heimilt að skipa nefndir er starfa að afmörkuðum verkefnum. Stjórnin semur verkáætlun í samráði við þær. Stjórnarmeðlimir skipta með sér eftirliti með störfum nefnda og deilda fulltrúaráðsins. 

   

 • 10. grein

  Stjórn. Stjórnina skipa 7 forsjáraðilar nemenda, þar af 2 varamenn og 1 formaður sem kosnir eru á aðalfundi félagsins til eins árs í senn. Formaður er kosinn sérstaklega, að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum (varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi). Æskilegt er að meðlimir stjórnarinnar láti ekki af störfum allir í einu.

 • 11. grein

  grein: Stjórnarfundir skulu haldnir minnst fimm sinnum á hverju skólaári, þar af tveir fyrir áramót. Stjórn félagsins skal gefa út starfsáætlun í byrjun skólaárs, þar sem tímasettir eru fundir stjórnar, fulltrúaráðs og almennir félagsfundir, svo og önnur verkefni.

 • 12. grein

  Aðalfundur. Aðalfundur skal haldinn í september ár hvert og skal hann boðaður með viku fyrirvara.

  Fundurinn er löglegur ef löglega er til hans boðað.

  Dagskrá aðalfundar er eftirfarandi:

  1. Skipan fundarstjóra.
  2. Skipan fundarritara.
  3. Skýrsla stjórnar síðasta starfsár.
  4. Skoðaðir reikningar félagsins lagðir fram.
  5. Kosningar
   1. formaður félagsins
   2. 4 stjórnarmenn
   3. 2 varamenn í það minnsta
   4. 2 skoðunarmenn til að yfirfara reikninga
   5. 2 fulltrúar í skólaráð (kosið til tveggja ára, einn fulltrúi kosinn árlega)
   6. lagabreytingar (ef fram hafa komið)
   7. árgjald félagsins ákveðið
   8. önnur mál
 • 13. grein

  Reikningsár félagsins er frá 1. september til 31. ágúst. Árgjald til félagsins skal ákveðið á aðalfundi þess ár hvert. Aðeins skal innheimta eitt félagsgjald á hvert heimili. Bekkjarfulltrúum, deildarformönnum, skólaráði eða nefndum á vegum foreldrafélagsins er óheimilt að skuldbinda félagið fjárhagslega eða koma fram fyrir hönd félagsins án samþykkis stjórnar þess.

   

 • 14. grein

  Lög þessi öðlast þegar gildi. Tillögur um lagabreytingar skulu tilkynntar í aðalfundarboði og skulu þær lagðar fram skriflega eða á skjá á aðalfundi. Lögum þessum má breyta með einföldum meirihluta atkvæða á aðalfundi.